Kerkdiensten - februari - 2016


07/02/2016

19:00 Ds. J.M. Peschar --------- Zang- Themadienst

14/02/2016

10.00 ----- 2e Lijdenszondag ----- Ds. J.M. Peschar

14/02/2016

19:00 Ds. J.M. Peschar

14/02/2016

19:00 Martin Brand en Jaap Kramer Roept U Maar

21/02/2016

10:00 ----- 3e Lijdenszondag ----- Ds. J.M. Peschar
Kerkdienst

21/02/2016

19:00 Ds. J.M. Peschar

28/02/2016

10.00 ----- 4e Lijdenszondag ----- Ds. J.M. Peschar

28/02/2016

19:00 Ds. G. van Zanden, Pesse

Bezoekadres: Hendrik Raakweg 19, 7913 AM Hollandscheveld Postadres

< HOME